Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras įvairių raidos sutrikimų turintiems vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms jau dešimt metų teikia psichologinę bei psichoterapinę pagalbą. Centro specialistai adaptavo, išbandė ir išleido praktines-mokslines metodikas, paremtas naujaisiais moksliniais psichologiniais tyrimais, visame pasaulyje pripažįstamais naratyvinės, šeimos terapijos bei kognityvinės psichoterapijos metodais bei principais. Šiuos paslaugų teikimo modelius bei savo turimas žinias ir patirtį integravo į naują konsultacinį elgesio sunkumų turintiems vaikams ir jų šeimoms skirtą “Intensyvios pagalbos modelį”. Taikydamas parengtą pagalbos modelį, VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo įgyvendindamas projektą „Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus“, centras teiks intensyvios socialinės integracijos paslaugas bei dalinsis šia patirtimi su Lietuvos specialistais.

Projekto tikslas – remiantis turima teorine bei praktine patirtimi, į Lietuvos socialinių paslaugų sistemą įdiegti specialistų-praktikų sukurtą novatorišką “Intensyvios pagalbos modelį”, skirtą elgesio sunkumų ar sutrikimų turintiems vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms, artimos aplinkos atstovams.

Tikslinė grupė: vaikai/jaunuoliai, turintys elgesio bei emocinių sutrikimų ar sunkumų, jų šeimos bei artimoji aplinka (mokykla, draugai, vietos bendruomenė).

Projekto metu planuojama: 

  • Įdiegti novatorišką „Intensyvios integracijos modelį“, skirtą elgesio sunkumų/sutrikimų turintiems vaikams/jaunuoliams ir jų šeimoms;
  •  Apmokyti savivaldybių, su kuriomis bendradarbiaujama projekto įgyvendinimo metu, specialistus bei vietos bendruomenių atstovus dirbti su parengtu modeliu;
  • Vykdyti modelio apimtyse teikiamų paslaugų bei pasiektų rezultatų mokslinį bei praktinį įvertinimą, tobulinimą bei viešinimą.

Laukiami projekto rezultatai:

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtas, išbandytas ir įvertintas novatoriškas „Intensyvios integracijos modelis“, bus parengtos ir visuomenei pristatytos modelio taikymo rekomendacijos. Planuojama, kad mokymuose „Intensyvios integracijos modelis“ dalyvaus 114 specialistų iš Jonavos, Kaišiadorių, Kauno rajonų, Marijampolės ir Elektrėnų savivaldybių, o projekto paslaugas gaus 45 vaikai ir šeimos. Bus sukurtas bendradarbiavimo tinklas, suburta kompetentinga vykdytojų komanda, suremontuotos ir pritaikytos tikslinei grupei teikti konsultacijas patalpos. Pasibaigus projektui, jo rezultatų sklaidą vykdys VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bei mokymuose dalyvavę ir modelio taikymo veiklų apmokyti savivaldybių specialistai.

Įdiegtas ir įvertintas naujas socialinių paslaugų modelis, dirbant su tiksline grupe, bei apmokyti vietos bendruomenių specialistai sudarys sąlygas projekto rezultatų ilgalaikiškumui, naujų veiklų ir projektų diegimui.

Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriu: Nordic Baltic Organization for Professionals Working with Children and Adolescents (Norvegija).

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos SVEIKATA lėšomis.

Projekto finansavimui skirta 275914,50 Eu

 

The psychological health of Lithuanian society is not good (high number of suicides, bullying problems in schools, number of families at risk, etc.). The psychological state of children and young people is influenced by their immediate environment and is reflected in the management of emotions and behavior. Behavior and emotions difficulties/disorders are one of the biggest problems in Lithuania. Professionals working with them need clear, structured guidelines – service models to help stabilize the child/family’s emotional state as effectively as possible. There is a lack of specialized training and methodologies on how to provide comprehensive assistance to a young child with behavioral difficulties and his or her family. Having developed an innovative assistance model, we want to provide intensive integration services and share this experience with Lithuanian specialists. Currently, we have signed cooperation agreements with Kaunas district, Jonava, Elektrėnai and Kaišiadorys, Marijampole municipalities. In total, it is planned that 114 local – municipal specialists will participate in the training „Intensive Integration Model“, and 45 children and families will receive project services. The aim is to implement an innovative “Intensive Integration Model” developed by specialists-practitioners for children / young people with behavioral difficulties / disorders and their families, based on the available theoretical and practical experience.

Project objectives, results:

  1. To improve the Lithuanian social services system by introducing an innovative “Intensive Integration Model” for children/young people with behavioral difficulties/disorders and their families.
  2. To train specialists of local community municipalities to work with the developed model.
  3. To carry out scientific and practical evaluation and improvement of the services provided in the scope of the model and the achieved results.

   

Įgyvendinant projektą „Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emociju sutrikimus“ Psichologinės paramos ir konsultavimo centro specialistai teikia psichosocialines paslaugas Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Marijampolės ir Elektrėnų savivaldybėse gyvenančioms šeimoms, kurios augina elgesio problemų vaikus. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu pagalba suteikta dešimčiai Kauno raj. gyvenančių šeimų, keturioms Jonavos raj. gyvenančioms šeimoms, dviems šeimoms iš Kaišiadorių raj. ir trims iš Marijampolės. Paslaugos orentuotos visai šeimai, konsultuojamas ne tik vaikas/paauglys, bet visa šeima ir šeimos aplinkos nariai.
2022.12.12 ir 2022.12.13 dienomis vyko mokymai „Vaikų elgesio problemos ir pagalbos jiems būdai“ Kaišiadorių rajono vietos ir mokyklų bendruomenėms. Mokymų metu aptarti elgesio problemų turinčių vaikų/paauglių priežastys, pagalbos jiems metodai, aptartos praktinės situacijos. Mokymus veda mokymų vadovai, turintys ilgametę mokymų patirtį ir turintys daug praktinės patirties teikiant pagalbą elgesio problemų turintiems vaikams ir jų šeimoms.
Pravesti 32 valandų mokymai „Konsultacinė pagalba elgesio-emocinių sunkumų turinčiam vaikui ir jo šeimai“ bendruomenių Kauno raj., Jonavos raj., Marijampolės, Kaišiadorių raj. ir Elektrėnų savivaldybių specialistams. Mokymuose dalyvavo 134 specialistai dirbantys su turinčiais elgesio problemų vaikais.
 Pravesti treji įsitraukiančios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai, kuriuose dalyvavo tėveliai iš Marijampolės, Elektrėnų, Kaišiadorių, Jonavos ir Kauno rajono savivaldybių.