Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras įvairių raidos sutrikimų turintiems vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms jau dešimt metų teikia psichologinę bei psichoterapinę pagalbą. Centro specialistai adaptavo, išbandė ir išleido praktines-mokslines metodikas, paremtas naujaisiais moksliniais psichologiniais tyrimais, visame pasaulyje pripažįstamais naratyvinės, šeimos terapijos bei kognityvinės psichoterapijos metodais bei principais. Šiuos paslaugų teikimo modelius bei savo turimas žinias ir patirtį integravo į naują konsultacinį elgesio sunkumų turintiems vaikams ir jų šeimoms skirtą “Intensyvios pagalbos modelį”. Taikydamas parengtą pagalbos modelį, VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo įgyvendindamas projektą „Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus“, centras teiks intensyvios socialinės integracijos paslaugas bei dalinsis šia patirtimi su Lietuvos specialistais.

Projekto tikslas – remiantis turima teorine bei praktine patirtimi, į Lietuvos socialinių paslaugų sistemą įdiegti specialistų-praktikų sukurtą novatorišką “Intensyvios pagalbos modelį”, skirtą elgesio sunkumų ar sutrikimų turintiems vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms, artimos aplinkos atstovams.

Tikslinė grupė: vaikai/jaunuoliai, turintys elgesio bei emocinių sutrikimų ar sunkumų, jų šeimos bei artimoji aplinka (mokykla, draugai, vietos bendruomenė).

Projekto metu planuojama: 

  • Įdiegti novatorišką „Intensyvios integracijos modelį“, skirtą elgesio sunkumų/sutrikimų turintiems vaikams/jaunuoliams ir jų šeimoms;
  •  Apmokyti savivaldybių, su kuriomis bendradarbiaujama projekto įgyvendinimo metu, specialistus bei vietos bendruomenių atstovus dirbti su parengtu modeliu;
  • Vykdyti modelio apimtyse teikiamų paslaugų bei pasiektų rezultatų mokslinį bei praktinį įvertinimą, tobulinimą bei viešinimą.

Laukiami projekto rezultatai:

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtas, išbandytas ir įvertintas novatoriškas „Intensyvios integracijos modelis“, bus parengtos ir visuomenei pristatytos modelio taikymo rekomendacijos. Mokymuose „Intensyvios integracijos modelis“ dalyvaus  specialistai iš Jonavos, Kaišiadorių, Kauno rajonų, Marijampolės ir Elektrėnų savivaldybių. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu psichosocialinės paslaugos bus teikiamos Jonavos, Kaišiadorių, Kauno rajonų, Marijampolės ir Elektrėnų savivaldybėse gyvenantiems vaikams ir jų šeimoms.  Bus sukurtas bendradarbiavimo tinklas, suburta kompetentinga vykdytojų komanda, suremontuotos ir pritaikytos tikslinei grupei teikti konsultacijas patalpos. Pasibaigus projektui, jo rezultatų sklaidą vykdys VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bei mokymuose dalyvavę ir modelio taikymo veiklų apmokyti savivaldybių specialistai.

Įdiegtas ir įvertintas naujas socialinių paslaugų modelis, dirbant su tiksline grupe, bei apmokyti vietos bendruomenių specialistai sudarys sąlygas projekto rezultatų ilgalaikiškumui, naujų veiklų ir projektų diegimui.

Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriu: Nordic Baltic Organization for Professionals Working with Children and Adolescents (Norvegija).

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos SVEIKATA lėšomis.

Projekto finansavimui skirta 275914,50 Eu

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2021.06.17

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2024.03.15

Nuoroda: https://www.eeagrants.lt/programos/aprasymas/program/1

TYRIMAS Intensyvios integracijos modelis

The psychological health of L ithuanian society is not good (high number of suicides, bullying problems in schools, number of families at risk, etc.). The psychological state of children and young people is influenced by their immediate environment and is reflected in the management of emotions and behavior. Behavior and emotions difficulties/disorders are one of the biggest problems in Lithuania. Professionals working with them need clear, structured guidelines – service models to help stabilize the child/family’s emotional state as effectively as possible. There is a lack of specialized training and methodologies on how to provide comprehensive assistance to a young child with behavioral difficulties and his or her family. Having developed an innovative assistance model, we want to provide intensive integration services and share this experience with Lithuanian specialists. Currently, we have signed cooperation agreements with Kaunas district, Jonava, Elektrėnai and Kaišiadorys, Marijampole municipalities. Specialists from Jonava, Kaišiadorių, Kaunas districts, Marijampolė and Elektrėnai municipalities will participate in the „Intensive integration model“ training. During the implementation period of the project, psychosocial services will be provided to children and their families living in the municipalities of Jonava, Kaišiadorių, Kaunas districts, Marijampole and Elektrėnai.

The aim is to implement an innovative “Intensive Integration Model” developed by specialists-practitioners for children / young people with behavioral difficulties / disorders and their families, based on the available theoretical and practical experience.

Project objectives, results:

  1. To improve the Lithuanian social services system by introducing an innovative “Intensive Integration Model” for children/young people with behavioral difficulties/disorders and their families.
  2. To train specialists of local community municipalities to work with the developed model.
  3. To carry out scientific and practical evaluation and improvement of the services provided in the scope of the model and the achieved results.

Start of implementation of project activities 2021.06.17

End of implementation of project activities 2024.03.15

Link: https://www.eeagrants.lt/en/programmes/description/program/23

   

Įgyvendinant projektą „Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus“ Psichologinės paramos ir konsultavimo centro specialistai teikia psichosocialines paslaugas Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Marijampolės ir Elektrėnų savivaldybėse gyvenančioms šeimoms, kurios augina elgesio problemų vaikus. Paslaugos orientuotos visai šeimai, konsultuojamas ne tik vaikas/paauglys, bet visa šeima ir šeimos aplinkos nariai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu pravesti mokymai “Intensyvios integracijos modelis. Konsultacinė pagalba elgesio-emocinių sunkumų turinčiam  vaikui ir jo šeimai “ vietos bendruomenės specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams ir kt.), dirbančių su šeimomis ir vaikais. Mokymų metu buvo nagrinėjamos tokios temos kaip Elgesio-emocinių sutrikimų/sunkumų turintis vaikas ir jo šeima”,  “Elgesio-emocijų sutrikimų/sunkumų jų tipai, požymiai, pasireiškimas, susiformavimo istorija”,  “Psichologiniai pažeistumai šeimoje, asmenyje ir vaike, psichologinės gynybos bei jų prasmės”, “Kito asmens galima įtaka, jos prasmė bei ribos”, „Intensyvios integracijos modelis“ (jo principai, specifiškumas, konsultacinės technikos, jų taikymo galimybės bei ribotumai)”, “Naratyvinės, „Į šeimą orientuotos praktikos“ ir Kognityvinės elgesio terapijos siūlomi darbo su sunkumų turinčia šeima metodai bei efektyvus jų taikymas praktinėse situacijose”. Mokymų metu suteiktos teorinės bei praktinės žinios, aptarti sunkūs atvejai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu  taip pat vyko mokymai „Vaikų elgesio problemos ir pagalbos jiems būdai“ bei  „Elgesio ir emocijų sunkumų turinčių vaikų priėmimas ir integravimas į mokymo procesą: šiluma ir ribos“, skirti mokyklų bendruomenėms, bei mokymai „Pagalba sunkumų turinčiam vaikui – kuo mes galime padėti“, kurie skirti šeimos vietos bendruomenei. Mokymų metu aptarti elgesio problemų turinčių vaikų/paauglių priežastys, pagalbos jiems metodai, aptartos praktinės situacijos.

2023 m. rugsėjo mėn. vyko 30 valandų mokymai „Intensyvios integracijos modelis. Pagalba sau dirbant su elgesio – emocinių sunkumų turinčiais vaikais” skirti  specialistams, teikiantiems paslaugas šeimoms, kurios augina elgesio-emocinių sunkumų turinčius vaikus. Šiuose mokymuose žinias gilino jau anksčiau vykusiuose penkiuose 32 valandų mokymuose „Intensyvios integracijos modelis. Konsultacinė pagalba elgesio-emocinių sunkumų turinčiam vaikui ir jo šeimai“ dalyvavę specialistai.

2023 m. lapkričio mėn. 13 d. baigėme šeštus įsitraukiančios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymus. Mokymuose dalyvavo tėveliai iš Kauno raj., Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Elektrėnų bei Marijampolės savivaldybių. Mokymų metu buvo nagrinėjamos tokios temos kaip „Aš – tėtis/ mama“, „Mano ir vaiko ryšys: kaip jį (at)kurti?, „Įtrauki tėvystė: auklėjimas augant kartu“, „Įtraukios tėvystės metodų taikymas praktinėse situacijose“. Tai ne tik teorijos perteikimas, bet ir praktinių situacijų aptarimas.

2023 m. rugsėjo – spalio mėn. ir 2024 m. vasario mėn. vyko vaikų/jaunuolių grupės “, kurių metu vaikai galėjo dalintis savo mintimis, išgyvenimais, jausmais, gauti psichologo atsakymus į sau rūpimus klausimus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu projekto partneriai  Nordic Baltic Organization for Professionals Working with Children and Adolescents iš Norvegijos dalyvavo baigiamojoje konferencijoje, teikė supervizijas, konsultacijas projekto vykdytojams –  specialistams, kurie teikė paslaugas vaikams/jaunuoliams, turintiems elgesio ir emociju sutrikimus bei jų šeimoms. Supervizijų ir  konsultacijų metu buvo aptariami sunkūs atvejai bei metodų jiems pritaikymas, analizuojamos šeimoms teikiamos paslaugos, stringantys atvejai, intensyvios integracijos modelio taikymas teikiant paslaugas šeimoms.

2023 gruodžio mėn. 1 d. vyko praktinė konferencija „PSICHOLOGINĖ-SOCIALINĖ PAGALBA SUNKUMŲ TURINČIAI ŠEIMAI”, kurioje Psichologinės paramos ir konsultavimo centro specialistai pristatė projektą „Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus“ ir taikomus metodus teikiant pagalbą šeimoms, kurios augina elgesio problemų turinčius vaikus.

2024 m. kovo 7 d. vyko dar viena nuotolinė praktinė konferencija “Psichologinė-socialinė pagalba sunkumų turinčiai šeimai”, projekto “Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus” baigimo pristatymas pristatyme buvo pateikti svarbiausi rezultatai ir įžvalgos. Dalyviai turėjo galimybę giliau susipažinti su projekto įgyvendinimo procesu ir jo poveikiu šeimoms, kurioms tenka susidurti su vaikų elgesio ir emocinėmis problemomis. Pristatyme išryškinti modelio privalumai ir efektyvumas, siekiant padėti šeimoms įveikti sunkumus ir stiprinti jų tarpusavio ryšius.

Projekto veiklų įgyvendinimas baigėsi 2024 m. kovo 15 d.

 

During the implementation of the project “Intensive Integration Model for Children and Adolescents with Behavioral and Emotional Disorders” the specialists from the Psychological Support and Counseling Center  provide psychosocial services to families who are raising children with behavioral problems living in the Kaunas district, Kaišiadorys district, Jonava district, Marijampolė, and Elektrėnai municipalities. The services are oriented towards the entire family, counseling not only the child or adolescent but the entire family and family environment members.

During the project implementation period, training was conducted on the „Intensive Integration Model. Counseling Support for a Child with Behavioral-Emotional Difficulties and Their Family“ for local community specialists (psychologists, social workers, educators and etc.) working with families and children. The training covered topics such as „A Child with Behavioral-Emotional Disorders/Difficulties and Their Family“, „Behavioral-Emotional Disorders/Difficulties, Their Types, Signs, Manifestations, and History of Their Formation“, „Psychological Impairments in the Family, in the Individual, and in a Child, Psychological Defense Mechanisms and Their Meanings“, „The Possible Influence of Another Person, its Meaning, and Limits“, „Intensive Integration Model“ (its principles, specificity, counseling techniques, their application possibilities, and limitations). „Narrative, ‘Family-Oriented Practices, and Methods of Cognitive Behavioral Therapy Offered for Working with a Family Facing Difficulties and Their Effective Application in Practical Situations.“ During the training period, both theoretical and practical knowledge was provided and challenging cases were discussed.

During the project implementation period, there was also training on „Children’s Behavior Problems and ways to Help Them“ and „Acceptance and Integration of Children with Behavioral and Emotional Difficulties into the Educational Process: Warmth and limits,“ Aimed at School Communities. Additionally, there was A training on „Assistance for a Child Facing Difficulties – What We Can Do to Help,“ which was intended for the local community. The training covered the causes of behavior problems in children and adolescents, methods of assistance, and practical situations.

In September 2023, there were 30 hours of training on the „Intensive Integration Model. Self-help When Working with Children Who have Behavioral-Emotional Difficulties“ Intended for Specialists Providing Services to Families Raising Children with Behavioral-Emotional Difficulties. This training deepened the knowledge of participants who had previously attended training on the „Intensive Integration Model. Counseling Support for a Child with Behavioral-Emotional Difficulties and Their Family“

On November 13th, 2023, we completed the sixth training on engaging parenting skills. Parents from Kaunas district, Jonava district, Kaišiadorys district, Elektrėnai, and Marijampolė municipalities participated in this training. The topics covered during the training included „I am a father/mother,“ „My relationship with the child: how to (re)build it?“, „Inclusive parenthood: Parenting while growing up together“ and „Application of inclusive parenting methods in practical situations.“ This is not only a presentation of theory but also a discussion of practical situations.

In September to October 2023 and February 2024, children/adolescent groups took place where children could share their thoughts, experiences, feelings, and receive psychologist responses to their concerns.

During the project implementation period, the project partners from the Nordic Baltic Organization for Professionals Working with Children and Adolescents participated in the final conference, provided supervision, and consultations to project implementers – specialists who provided services to children/adolescents with behavioral and emotional disorders and their families. During supervision and consultations, difficult cases and the adaptation of methods to them were discussed, services provided to families were analyzed, challenging cases were examined, and the application of the intensive integration model in providing services to families was discussed.

On December 1st, 2023, a practical conference titled „PSYCHOLOGICAL-SOCIAL ASSISTANCE FOR FAMILIES FACING DIFFICULTIES“ took place, where specialists from the Psychological support and counseling center presented the project „Intensive Integration Model for Children and Adolescents with Behavioral and Emotional Disorders“ and the applied methods for providing assistance to families raising children with behavioral problems.

On March 7, 2024, another practical conference „Psychological-Social Support for Families Facing Difficulties“ was organized. The presentation featured the graduation of the project titled „Intensive Integration Model for Children and Young People with Behavioral and Emotional Disorders,“ showcasing its most significant results and insights. The participants had the opportunity to get acquainted with the implementation process of the project and its impact on the families dealing with their children behavioral and emotional issues. The presentation highlighted the advantages and effectiveness of the model in helping families overcome difficulties and strengthen their relationships.
The implementation of project activities concluded on March 15, 2024.

 

Nuotraukos iš 2023 gruodžio mėn. 1 d. vykusios praktinės konferencijos „PSICHOLOGINĖ-SOCIALINĖ PAGALBA SUNKUMŲ TURINČIAI ŠEIMAI”, kurioje Psichologinės paramos ir konsultavimo centro specialistai pristatė projektą „Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus“ ir taikomus metodus teikiant pagalbą šeimoms.