Integracija į darbo rinką

„Integracijos į darbo rinką programos socialinės rizikos šeimoms Kauno apskrityje įgyvendinimas“

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką bei visuomenę apsunkina įvairios socialinės, psichologinės bei profesinės problemos. Dažniausiai tai yra menka profesinė kvalifikacija, žemas išsilavinimo lygis, sunkumai derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, įvairūs išgyvenimai, psichologinės  traumos, menka motyvacija dirbti, nesugebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų, socialinio paramos tinklo nebuvimas. Daugelis pažeidžiamų asmenų linkę pasiduoti bejėgiškumui, netiki, kad turi gebėjimų ir vidinių resursų keisti situaciją, ieškoti išeičių pagerinti savo gyvenimo kokybę. Socialiniai–psichologiniai tyrimai rodo, kad ilgiau nei metus nerasdamas darbo žmogus praranda viltį įsidarbinti, dažnai nesistengia atnaujinti žinių, persikvalifikuoti, nuleidžia rankas ir nebededa jokių pastangų keisti gyvenimą. Tokiu būdu kiekvienais metais atotrūkis didėja, bedarbis užsidaro namuose, šeimoje, prarandami socialiniai kontaktai, ryšys su visuomene. Nedarbo sukelta socialinė atskirtis yra viena sunkiausių atskirčių, nes darbas, profesiniai ryšiai, socialinis bendravimas yra neatsiejama pilnaverčio socialinio funkcionavimo sąlyga.

Apibendrindami įvairias mokslines studijas galime teigti, kad pagrindinės socialinės rizikos asmenų nedarbo priežastys – tai menkas išsilavinimo bei gebėjimų lygis, motyvacijos stoka bei žemas pasitikėjimas savimi. Visos šios priežastys yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir dažnai lemia viena kitą. Menkas išsilavinimas lemia prastą profesinį pasirengimą ir nepakankamą kvalifikaciją, reikalingą norint dirbti gerai atlyginamą darbą ir užsitikrinti pakankamą pajamų šaltinį bei prisitaikyti prie sparčiai kintančių ekonominių ir darbo sąlygų. Vidinės problemos bei žemas pasitikėjimas savimi sąlygoja žmogaus išankstinį nenorą keisti esamą situaciją, siekti aukštesnių tikslų. Susiklosčius tokiai situacijai itin svarbi profesionali kompleksinė pagalba, integruojant socialinėje atskirtyje esančius asmenis į visuomenę bei darbo rinką.

2009-2011 metais Psichologinės paramos ir konsultavimo centras įgyvendina Europos struktūrinių fondų finansuojamą projektą ,,Integracijos į darbo rinką programos socialinės rizikos šeimoms Kauno apskrityje įgyvendinimas.“ Oficialus projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras.

Pagrindinė problema, kurią sprendžia projektas – rizikos šeimose gyvenančių asmenų menka motyvacija dirbti, didelis skurdo lygis bei socialinė atskirtis. Dažniausiai tai ilgalaikiai, nuo valstybės paramos priklausomi, bedarbiai.

Vykdant projektą pagrindinis dėmesys skiriamas Kauno apskrities socialinės rizikos šeimų (taip pat ir vienišų, daugiavaikių) integracijos į visuomenę sunkumų  sprendimui: teikiama pagalba spręsti vidines – asmenines bei socialines problemas, teikiamos įsidarbinimo bei verslumo žinios bei ugdomi įgūdžiai. Viena svarbiausių projekto veiklų – stiprinama motyvacija dirbti ir keisti savo gyvenimą. Kiekvienam projekto dalyviui yra teikiama individuali psichologo ir socialinio darbuotojo pagalba.

Projektas yra ilgalaikis (kiekvienas dalyvis jame dalyvauja apie 5 mėnesius), todėl dalyviai gauna ne tik teorines žinias, praversiančias jiems savarankiškame gyvenime, bet ir praktinius gebėjimus, kuriuos galės pritaikyti planuodami savo ateitį bei karjerą.

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo.

Išsamesnės informacijos galite teirautis socialinės darbuotojos Vilmos Aukštuolienės  tel. 868317683

KVIEČIAME:

Psichologinės paramos ir konsultavimo centre vykdomas projektas „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką programa Kauno mieste ir rajone“. Projekto apimtyje vykdomos šios veiklos:

  • Psichologinės brandos stiprinimo bei bendravimo ugdymo seminarai;
  • Verslumo įgūdžių seminarai bei mokymai apie įsidarbinimą;
  • Kompiuterinio raštingumo kursai;
  • Profesinis orientavimas;
  • Psichologo bei socialinio darbuotojo individualios konsultacijos.

Dalyviams priklauso pietūs, apmokamos kelionės išlaidos, jei turite ikimokyklinio amžiaus vaikų ir jie nelanko vaikų darželio – yra teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, kur vaikučiai bus prižiūrėti, pamaitinti ir pamigdyti, kol Jūs dalyvausite mokymuose. Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.

Projekto veiklose kviečiame dalyvauti:

  1. globoje buvusius jaunuolius nuo 16–os metų,
  2. moteris, kurios lankosi darbo biržoje daugiau nei 2 metai;
  3. daugiavaikes šeimas (auginančios 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų);
  4. vienišas mamas ar tėčius (auginantys nepilnamečius vaikus);
  5. rizikos grupės šeimas.

Lankyti reikėtų 3/4 kartus per savaitę (suaugusiems rytais, jaunimui po pietų). Mokymai vyks 2013 kovo – birželio mėnesiais.

Teirautis ir registruotis pas socialinę darbuotoją Vilmą Aukštuolienę (tel. 865988303) arba Rasą Matiženok (tel. 868218132).