Šeimos konsultavimas

Projekto „Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų rizikos vaikams ir šeimoms plėtra“ pristatymas

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras baigia vykdyti tarptautinį projektą „Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų rizikos vaikams ir šeimoms plėtra“. Projektą remia Europos Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinis mechanizmas: NVO Programa Lietuvoje. Projekto tikslas – Lietuvoje adaptuoti norvegų terapeutų taikomą sisteminį šeimos konsultavimo modelį „Į šeimą orientuota praktika“ (Family based practice) ir sustiprinti nevyriausybinių organizacijų darbuotojų (socialinių ir jaunimo darbuotojų, psichologų) gebėjimus teikti kvalifikuotas socialines-psichologines paslaugas rizikos grupės šeimoms, vaikams ir jaunimui.

Uždaviniai
 • Adaptuotas sisteminis šeimos konsultavimo modelis „Į šeimą orientuota praktika“ (Family based practice) Lietuvoje, parengta lietuvių ekspertų komandą ir išleista metodinė priemonė;
 • Pravesti sisteminio šeimos konsultavimo modelio „Į šeimą orientuota praktika“ (Family based practice) mokymai regionų nevyriausybinėse organizacijose dirbantiems specialistams (socialiniams ir jaunimo darbuotojams, psichologams), sustiprinti jų kompetencijas ir gebėjimus teikti socialines paslaugas rizikos grupės vaikams bei šeimoms;
 • Pristatytas modelis Lietuvos visuomenei: nevyriausybinėms ir biudžetinėms organizacijoms, Vaiko teisių apsaugos skyriams (VTAS), politikams.
Projekto vykdytojas

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras.

Projekto partneriai

Šiaurės ir Baltijos šalių organizacija (Nordic Baltic Organization) (Norvegija), vienijanti specialistus, dirbančius su vaikais ir paaugliais, Drammen ligoninės greitosios pagalbos šeimai skyriaus šeimos komanda, Buskerud Universitetas, Lietuvos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija.

Pagrindinė problema, kurią siekia spręsti projektas

Tai profesionalių šeimos konsultavimo paslaugų trūkumas Lietuvos regionuose. Apskritai Lietuvos visuomenės psichologinė sveikata nėra gera: socialiniai ir moksliniai tyrimai rodo aukštus savižudybių ir agresijos rodiklius, yra nemaža dalis vaikų ir jaunimo, kurie priskiriami rizikos grupei, o šeimose dažnai patiriamas smurtinis elgesys. Konsultavimas, vienas iš efektyviausių psichologinės brandos gerinimo būdų, gali padėti spręsti minėtas problemas. Tačiau kokybiškos konsultavimo paslaugos (teikiamos ir psichologo, ir socialinio darbuotojo) Lietuvoje, ypač mažesniuose miesteliuose, yra sunkiai pasiekiamos. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės audito ataskaitoje „Ar efektyviai organizuota vaiko teisių apsauga“ (2012 m.) viena iš pagrindinių rekomendacijų yra nurodymas didinti socialinių paslaugų šeimai ir vaikui prieinamumą. Vakarų Europos šalyse pastebima tendencija ieškoti efektyvių, naujų konsultavimo būdų, kurie leistų šias paslaugas priartinti prie asmens gyvenamosios vietos, dėl to plėtojamos mobilios arba laiko atžvilgiu intensyvios paslaugos; vis didesniam skaičiui tam tikrų specialybių sudaromos galimybės ir suteikiamos žinios teikti kvalifikuotas konsultavimo paslaugas. Norvegijoje, kaip ir kitose šalyse, taikomi inovatyvūs metodai, kurie plečia konsultacinių socialinių ir psichologinių paslaugų teikimą, pavyzdžiui, šeimą konsultuoti gali ne tik psichologai, bet ir socialiniai darbuotojai – neretai jie dirba kaip komandos vietinėse  bendruomenėse.

Norvegų terapeutai jau dešimt metų taiko sisteminės šeimos konsultavimo modelį „Į šeimą orientuota praktika“ (Family based practice) (projekto partnerių atstovas dr. Rolf Sundet remdamasis šio metodo efektyvumo tyrimais apsigynė daktaro disertaciją). Norvegai neretai šį modelį vadina terapiniu modeliu. Jo išskirtinumas, kaip teigia R. Sundet savo disertacijoje, yra tai, kad pokyčiai šeimos santykių lygyje sudaro sąlygas keistis žmogui asmeniškai. Metodas yra lengvai taikomas, nesudėtingas. Orientuojamasi į pozityvųjį asmenų priėmimą – pagrindinis dėmesys skiriamas ne problemoms, o šeimos stipriųjų pusių paieškai. Modelis siūlo nemažai praktinių užsiėmimų, kurių tikslas – padėti šeimai pamatyti esamų sunkumų šaknis ir galimus jų sprendimo būdus. Modelis orientuotas ieškoti paramos šaltinių socialinių santykių lygmeniu, todėl gali būti lengvai pritaikomas tiek socialinių darbuotojų, tiek psichologų darbe.

2013 metais Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė ir Aušra Pundzevičienė nuvyko į Norvegiją, kur susipažino su Šiaurės ir Baltijos šalių organizacija (Nordic Baltic Organization) ir Drammen ligoninėje dirbančiais specialistais, jų naudojamo modelio specifika. Taip pat buvo aptartos modelio adaptavimo Lietuvoje galimybės. Gavus finansavimą iš Europos Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinio mechanizmo (NVO Programos Lietuvoje), projektas įgyventas 2015-2016 metais.

Pasiekti rezultatai
 •  Išleista metodinė priemonė „Į šeimą orientuota praktika“
 • Parengta Lietuvos ekspertų komanda. Mokymuose Norvegijoje ir norvegų partnerių konsultacijose dalyvavo centro darbuotojai Daiva Matulevičiūtė, Aušra Pundzevičienė, Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė, Kristina Ušackienė, Liudas Švipas.
 • Suorganizuoti pilotiniai mokymai ir jų įvertinimas. Mokymuose dalyvavo su rizikos šeimomis dirbantys Kauno nevyriausybinių organizacijų darbuotojai – vaikų dienos centrų, bendruomenės centrų, socialinių paslaugų centrų socialiniai darbuotojai, psichologai, jaunimo darbuotojai. Sulaukta dalyvių atgalinio ryšio.
 • 10-yje miestų (Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Telšiuose, Utenoje, Tauragėje) surengti mokymai su rizikos šeimomis dirbantiems Lietuvos nevyriausybinių organizacijų darbuotojams (vaikų dienos centrų, bendruomenės centrų, socialinių paslaugų centrų socialiniams darbuotojams, psichologams, jaunimo darbuotojams). Mokymus vedė parengta Lietuvos ekspertų komanda. Trukmė: 4 dienos po 8 ak. val. Tikslas: pristatyti modelio „Į šeimą orientuota praktika“ (Family based practice) pagrindinius teorinius principus bei praktinius metodus.
 • Pravestos grupinės ir individualios supervizijos-konsultacijos mokymuose dalyvavusiems ir savo darbe modelį taikiusiems specialistams.
 • Vietos savivaldybėse suorganizuotos diskusinės grupės, jų metu pristatytas naujasis modelis ir jo taikymo ypatumai, aptartas nevyriausybinių organizacijų ir valdžios atstovų bendradarbiavimas, nagrinėtos kylančios problemos dirbant su rizikos grupės asmenimis, ieškota glaudesnių bendradarbiavimo galimybių.
 • Atliktas ir pristatytas kokybinis bei kiekybinis modelio efektyvumo įvertinimo tyrimas.
 • Suorganizuota baigiamoji projekto konferencija.

 

Kontaktinė informacija

Adresas: Laisvės alėja 38 c, LT – 44240, Kaunas

Mob. tel.: (+370) 682 36993

El. paštas: ppkcentras@yahoo.com

Image module